Ochrana osobních údajů GDPR

 

Atelier Orsei s.r.o., U Výstaviště 287/17 , 170 00 Praha 7, ICO: 07530790,  DIC: CZ07530790, zapsán v obch. rejstříku vedeném MěS v Praze, odd. C, vl.č. 302229  („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů ůdajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro obchodní a marketingové účely. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, po dobu 10 let.

Subjekt údajů uděluje Správci souhlas se zpracováním údajů tím, že s ním vstoupí v obchodní kontakt a údaje mu tím poskytne.

Osobní údaje subjektů údajů nebudou bezúčelně předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Osobní údaje budou poskytnuty pouze v případě plnění smlouvy a to zasílatelským společnostem a jiným osobám podílejících se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese interiery@orsei.cz

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

Cookies

Prosím vezměte na vědomí, že naše společnost používá následující soubory cookie, které nám umožňují efektivně provozovat naše webové stránky. Cookies na naší webové stránce souvisejí se dvěma aspekty: službami Google Analytics a fungováním systému WordPress. Cookies pro Google Analytics slouží pro identifikaci výkonu a pochopneí způsobu používání webových stránek uživateli. Soubory cookie WordPress slouží pro umožnění vyhodnocování funkčnosti webových stránek.

 

  1. _ga
  2. _gat
  3. _gid

 

Tato data jsou používána zcela anonymně, jak shromažďována, tak ukládána. Též garantujeme, že Vaše data rozhodně nejsou sdílena s žádnou vnější stranou.

Osobní údaje týkající se Vašeho jména, telefonního čísla a e-mailové adresy  shromažďujeme za účelem komunikace s Vámi ohledně Vašeho zájmu o naše služby. Opět zdůrazňujeme, že tyto údaje nejsou nikomu předávány. Též platí, že tato data jsme připraveni na požádání okamžitě z našich systémů smazat.